LỊCH DỰ KIẾN KHAI GIẢNG CÁC LỚP TẠI Bolt - THÁNG 07/2015

Trung Tâm Hàn Ngữ


STT

NGÀY KG
DỰ KIẾN

TÊN LỚP

CA HỌC

THỜI HẠN
 GHI DANH

1

13/07/2015

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Tối thứ 2 - 4 6/ ca 1 08/07/2015
2 14/07/2015 Tiếng Hàn sơ cấp 2
Tối thứ 3 - 5 7/ ca 1 08/07/2015
3 13/07/2015 Tiếng Hàn sơ cấp 3
Tối thứ 2 - 4 6/ ca 1 08/07/2015
4 14/07/2015 Tiếng Hàn sơ cấp giao tiếp tăng cường 2A
Tối thứ 3/
ca 2
08/07/2015
5 16/07/2015 Tiếng Hàn sơ cấp giao tiếp tăng cường 1A
Tối thứ 5/
ca 1
08/07/2015
6 16/07/2015 Tiếng Hàn trung cấp giao tiếp tăng cường 1A Tối thứ 5/
ca 2
08/07/2015
7   Kế toán thuế tổng hợp nhận thường xuyên
 
Tin mới:

Tin khác:

prev
next