Lớp du học
유학반CẤP ĐỘ

SỐ  TIẾT

교시

SỐ TUẦN

SỐ 
HV TỐI THIỂU

최소
학습 인원

GIẢNG VIÊN 
PHỤ TRÁCH

한국인 강사와 베트남인 강사의 담당 비율

HỌC PHÍ/HV

등록금

Sơ cấp 1, 2

초급1, 2

120

10

15

30% GVHQ

70% GVVN

4,000,000

VND


 
prev
next